CYMORTH A CHYNGOR

Dyma restr o bobol y gallwch droi atyn nhw i gael cyngor.

Os ydych chi, neu rywun ydych chi’n eu hadnabod, wedi hunan anafu yn ddrwg, ffoniwch  999, a mynnwch gael help yn syth.

YoungMinds

www.youngminds.org.uk

ymenquiries@youngminds.org.uk

YoungMinds yw’r brif elusen ym Mhrydain sy’n bodoli er mwyn gwella lles emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobol ifanc. Gyda’u profiadau nhw yn sylfaen rydyn ni’n ymgyrchu, ymchwilio a dylanwadu ar bolisi ac ymarfer.

Dileu Hunanladdiad

http://www.stampoutsuicide.org.uk/locational-info/England-and-wales/

 Camau Cadarnhaol Ymlaen mewn Atal Hunanladdiad

Llinell gymorth

www.supportline.org.uk

Ffôn: 01708 765200

E-bost: info@supportline.org.uk

Mind, yr Elusen Iechyd Meddwl

www.mind.org.uk

E-bost: contact@mind.org.uk

 Ffôn: 029 20395123

Rydym yn cynnig cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl. Rydym yn ymgyrchu i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth.

Rhwydwaith Genedlaethol Hunan-niwed / National Self-Harm Network

http://www.nshn.co.uk/

E-bost: support@nshn.co.uk

Cefnogi unigolion sy’n hunan-niweidio er mwyn lleihau eu gofid emosiynol a gwella’u hansawdd bywyd. Cefnogi a darparu gwybodaeth i deuluoedd a gofalwyr unigolion sy'n hunan-niweidio. Codi ymwybyddiaeth o anghenion pobol sy’n hunan-niweidio, chwalu mythau a gwrthsefyll gwahaniaethu. Grymuso a galluogi rhai sy’n hunan-niweidio i chwilio am ddulliau heblaw hunan-niwed a chael cymorth ychwanegol pan fydd hynny’n addas.

Heads Above The Waves

Mae Heads Above The Waves yn bodoli i helpu pobol ifanc sy’n cael problem gyda hunan-niweidio. Maen nhw yma i adael ichi wybod nad ydych chi ddim ar eich pen eich hunan, y gallwch chi ac y byddwch chin dod yn well, a sut i ymdopi. Gallwch eu darganfod nhw ar Facebook ,Twitter: @HATW_UK , Instagram: @HeadsAboveTheWaves, ac ar eu gwefan: hatw.co.uk

E-bost: talk@hatw.co.uk

Angen rhywle i siarad? 11am-11pm

808 808 4994

getconnected.org.uk

E-bost: help@getconnected.org.uk

Llinell gymorth gyfrinachol am ddim y DU ar gyfer pobol ifanc o dan 25. Mae Get Connected yn agored bob diwrnod ac yn darparu cymorth ar unrhyw fater trwy ffôn, e-bost, testun a sgwrs ar y we. Mae hefyd yn cynnig cyfeiriadur cymorth ar-lein. WebHelp 24/7

Childline

0800 1111

childline.org.uk

Mae ChildLine yn wasanaeth preifat a chyfrinachol i blant a phobol ifanc hyd at 19 oed. Gallwch gysylltu â chwnselydd ChildLine ynglŷn ag unrhyw beth - does yr un broblem yn rhy fawr na rhy fach.

MEIC (Agored 24/7 365 diwrnod y flwyddyn)

Rhadffôn/E-bost/Negeseuo

080880 23456

www.meiccymru.org

Testun: 84001

MEIC yw’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobol ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

O ddarganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal leol i helpu i ddelio gyda sefyllfa anodd, bydd MEIC yn gwrando hyd yn oed os na fydd neb arall y gwneud. Fyddwn ni ddim yn eich beirniadu ac fe fyddwn  yn eich helpu trwy roi’r wybodaeth, cyngor defnyddiol a chefnogaeth sydd eu hangen arnoch i newid pethau. 

Samariaid (Agored 24/7 365 diwrnod y flwyddyn)

08457 90 90 90

(1850 60 90 90 yng Ngweriniaeth Iwerddon)

samaritans.org

Jo@samaritans.org

Rydyn ni yna ar gyfer pobol pan fyddan nhw ein hangen. A allai ddigwydd unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos.

Mae pobol yn siarad gyda ni pa mor hir maen nhw eisiau, mor aml ag maen nhw eisiau.

Dydyn ni ddim yn brysio, ddim yn ymyrryd nag yn troi neb mas trwy’r drws. Rydyn ni’n gadael i bobol arwain y sgwrs ar eu cyflymder eu hunain. 

 

Does dim rhestrau aros, a dim asesiadau. 

Y Sefydliad Iechyd Meddwl

www.selfharmuk.org

TheSite.org yw’r canllaw ar-lein ar gyfer bywyd i rai 16-25 oed ym Mhrydain. Rydyn ni’n cynnig cefnogaeth anfeirniadol a gwybodaeth am bopeth o ryw a straen arholiadau i ddyled a chyffuriau. 

 

Mae’n cefnogaeth emosiynol trwy siarad gonest ar gael 24 awr y dydd.

Llinell nos

nightline.ac.uk/

Gall pwysau bywyd myfyrwyr fod yn hynod ddwys,  ac ynghyd â’r newidiadau sy’n dod trwy symud i fyw oddi cartref fe all ddod yn gyfnod unig iawn. Mae’r llinellau ffôn hyn yn bodoli ar gyfer myfyrwyr trwy’r wlad, gyda swyddfeydd wedi eu lleoli mewn prifysgolion lleol. Mae Nightline yno i chi i siarad am unrhyw beth sy’n eich poeni, ac maen nhw yno i wrando.

Llinell Gymorth Gyfrinachol Genedlaethol

National Confidential Helpline - HOPELineUK

Os ydych chi’n berson ifanc mewn peryg o hunanladdiad neu’n poeni am berson ifanc sydd mewn peryg o hunanladdiad:

0800 068 41 41

Llun-Gwener 10:00 am i 10:00 pm

Penwythnosau 2:00 pm i 5:00 pm.

 

Mwy am HOPELineUK 0800 068 41 41

Cysylltiadau Lleol yn Sir Fynwy

Peidiwch ag anghofio fod meddygon teulu yna i’ch helpu gyda pha bynnag broblem sy’n eich poeni, boed hynny’n gorfforol neu’n feddyliol. Mae meddygon teulu yn aml yn gallu’ch cyfeirio at gwnsela o fewn eich ardal leol, os mai dyna fyddech chi’n hoffi. Gall meddyg sydd wedi trin eich teulu am flynyddoedd fod yn deall eich sefyllfa’n well, a gallu’ch cynghori am y camau gorau i’w cymryd.

Tîm Iechyd Meddwl Sir Fynwy 01873 735549

Mae Timoedd Iechyd Meddwl yn gyfrifol am ofal a thriniaeth oedolion yn byw yn y gymuned sy’n dioddef problemau iechyd meddwl llym a hirdymor.

Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Fynwy (Tîm Cefnogi Teuluoedd - 01291 635669/ Tîm Cefnogi Plant a Phobol Ifanc - 01291 636355) (Llun i Gwener - 9am to 5pm)

Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy - 01873 833200 (Prif Swyddfa Gilwern) (Llun i Iau - 8:30 am i 5pm/Gwener 8:30 am i 4:30pm)

E-bost: youthservice@monmouthshire.gov.uk

Gwefan: www.monyouth.co.uk

Ni yw Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy ac rydyn ni yma ar eich cyfer chi, pwy bynnag ydych chi ac o ble bynnag ydych chi’n dod. Bydd ein staff croesawgar yn falch o’ch helpu, eich cefnogi a’ch cynghori a mynd i’r afael â’ch anghenion unigol.

Gwasanaethau Addysg Sir Fynwy (gan gynnwys cymorth addysg, seicolegol ac ymddygiadol) - 01633 644512

Mae’n darparu gwaith cynghori ac ymgynghori gyda rhieni, ysgolion ac asiantaethau eraill, ac asesu ac ymyrryd i sicrhau’r canlyniadau gorau ar gyfer plant a phobol ifanc Sir Fynwy.  

Gwasanaeth Ymyriad Teuluoedd Sir Fynwy - 01633 644527 (Llun i Gwe - 9am i 5pm)

Mae MonFIS (rhan o Gyngor Sir Fynwy) yn wasanaeth am ddim, diduedd sydd ar gael i rieni, gofalwyr, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled Sir Fynwy.

Gwefan  www.monfis.org.uk

CAMHS Gwent 01633 436831 (Llun i Gwe - 9am i 5pm)

Mae  Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) yn cynnig asesiad a thriniaeth pan fydd gan blant a phobol ifanc anawsterau emosiynol, ymddygiad neu iechyd meddwl.

Gwasanaeth Meddygon Teulu Allan o Oriau Gwent  0845 6001231

Nod y gwasanaeth hwn yw darparu cyngor a thriniaeth meddygol ar gyfer problemau brys (pan fydd claf neu ofalwr yn teimlo nad yw hi'n ddiogel gadael i’w problemau iechyd aros nes byddan nhw’n gallu cysylltu â’u meddyg teulu neu eu nyrs bractis eu hunain.

Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Fynwy Allan o Oriau  0800 328 4432 (Llun i Iau  - 5pm i 8:30pm/ Gwener 4:30pm hyd at Llun 8:30am)

Rydym yn darparu gwasanaeth brys y tu allan i oriau swyddfa arferol. Mae’r gwasanaeth hwn yn delio’n unig gyda sefyllfaoedd brys sydd ddim yn gallu aros tan y diwrnod wedyn.

Heddlu Gwent (Ymholiadau Cyffredinol - 01633 838111/ Heb fod yn Argyfwng - 101)

 

Heddlu Gwent yw’r llu heddlu tiriogaethol sy’n gyfrifol am blismona ardaloedd awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen yn ne ddwyrain Cymru.